ZADZWOŃ!
+48 502 368 980

transport krajowy i międzynarodowy
przewóz kontenerów

Specjalizujemy się w transporcie lądowym kontenerów morskich, zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym...

2018-05-30

GIODO - RODO


GIODO - RODOFirma Kon-Trans w trosce o Państwa dane osobowe informuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest KON-TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Michaliszyn Dane kontaktowe firmy znajdują się pod adresem www.kontrans.stargard.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a KON-TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Michaliszyn w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług KON-TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Michaliszyn

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy lub wystawieniu dokumentu zakupu / sprzedaży wykorzystujemy w następujących celach:

zawarcia i wykonania łączącej nas umowy − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami; wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

naszym pracownikom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i towarów,

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,


innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: sprostowanie (poprawienie) danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych, ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku), dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.


W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: administrator - KON-TRANS Usługi Transportowe Krzysztof Michaliszyn

«powrót